Loome traditsiooni ja kuulutame välja konkursi „Parim pärandniidu majandaja 2022“!

Pärandmaastikud on Eesti liigirikkaimad kooslused ning need säilivad üksnes niites või karjatades. Hästi hooldatud pärandniit on inimkultuuri kandja ning paljude taimede ja loomade elu- ja pesitsuspaik.

Ehkki maakasutus ning traditsiooniline maaelu on muutunud, on meil üle 800 pärandniitude majandaja, kes oma tegevusega mitmekesistavad põllumajandust ja kannavad hoolt selle eest, et Eesti traditsioonilised looduskooslused ei hääbuks, vaid oleksid hästi hooldatud ja hoitud! 

Tahame kujundada Keskkonnaameti ja projekti „Loodusrikas Eesti“ algatatud silmapaistvate pärandniitude majandajate tunnustamisest traditsiooni ning kutsume kandideerima ja esitama kandidaate parimaks pärandniitude majandajaks 2022!
 

Eesmärk

Konkursi eesmärk on:

 • tunnustada pärandniidu majandajaid, kes säilitavad liigirikkaid niiduelupaiku ja parandavad nende aladega seotud liikide seisundit;
 • tugevdada Eesti pärandniidu majandajate võrgustikku;
 • populariseerida pärandniitude majandamist ning
 • edendada riigi ja maaomanike koostööd.
   

Kriteeriumid

Kandidaadiks sobib eraisik või juriidiline isik, kes:

 • majandab Eesti pärandniite;
 • suurendab selle tegevusega elurikkust;
 • annab head eeskuju;
Image
otsime-niitude-majandajat-poster
 • on koostööaldis ja uuendusmeelne;
 • paistab silma pühendumuse, eeskujuliku hooldamise ning loodushoidliku mõtteviisi ja tegutsemisega, olles seejuures panustanud ka kogukonna tegemistesse ja pärandniitude valdkonna arengusse;
 • ei ole varem pärandniidu majandajate konkurssi võitnud.
   

Kandideerimine

Konkursile saab esitada kandidaate või ise kandideerida igal aastal, kui tunnustamise konkurss välja kuulutatakse. Tänavusel konkursil osalemiseks tuleb saata kandideerimisavaldus (vastavalt lisa 1 nõuetele) hiljemalt 12. detsembril 2022 e-posti aadressile nele.sober@keskkonnaamet.ee.
 

Hindamiskomisjon

Komisjon on vähemalt viieliikmeline ja koosneb valdkonna spetsialistidest, kelle töökohaks on näiteks Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing jne.

Vajaduse korral külastavad komisjoni liikmed kandidaate ja/või vestlevad nendega veebi vahendusel.
 

Tunnustamine

Tunnustame kolme parimat pärandniitude majandajat. Parimad pärandniidu majandajad kuulutame välja 25. jaanuaril 2023.

Kandideerimisavaldus tuleb esitada vabas vormis hiljemalt 12. detsembriks 2022 e-posti aadressile nele.sober@keskkonnaamet.ee ning see peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 • kandideeriva eraisiku või juriidilise isiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • majandatavate pärandniitude asukoht (maakond, vald, küla, kaitseala);
 • tegevuse maht (alade ja/või karja suurus);
 • alade kirjeldus (puisniit, rannaniit vms);
 • vähemalt kümnelauseline põhjendus, mis tugineb konkursi kriteeriumitele (sh kandidaadi taust, millal alustas, panus valdkonda).

Kui kandidaadi seab üles kolmas isik, siis tuleks lisada avalduse esitaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.